1.
พันธุ์พาณิชย์ ล. ความปวดในผู้สูงอายุ : ปัญหาซับซ้อนและการจัดการทางการพยาบาล Pain in older people: Complex problems and nursing management. JNSH [Internet]. 2017 Aug. 24 [cited 2022 Sep. 29];40(3):148-59. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/108304