1.
ธีรานุตร อ, กุลทะเล อ. การพยาบาลเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤต : การประยุกต์แนวคิด FAST HUG Nursing care to promote nutrition in critically ill patients : Using FAST HUG concept. JNSH [Internet]. 2017 Sep. 15 [cited 2022 Oct. 1];40(3):126-37. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/108292