1.
พะมุลิลา ส, แสงชาติ บ. ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี Care system for patients with cholangiocarcinoma. JNSH [Internet]. 2017 Jun. 6 [cited 2022 Oct. 5];40(3):83-95. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/108279