1.
พิมสา ว, ตั้งวรพงศ์ชัย จ, ธนัฐธีรกุล ช. การประเมินความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยวัยรุ่นระยะวิกฤต Spiritual needs assessment of adolescent with critically ill. JNSH [Internet]. 2017 Apr. 10 [cited 2022 Sep. 26];40(2):119-2. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/108109