1.
ไชยชนะแสง ท. การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. JNSH [Internet]. 2018 Jul. 2 [cited 2023 Feb. 1];41(1):95-104. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/101899