หมัดศิริมยุรา มยุรา. “ประสบการณ์อาการความบกพร่องการทำหน้าที่ด้านเพศสัมพันธ์ วิธีการจัดการ และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมุสลิมโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต”. Journal of Nursing Science and Health 42, no. 4 (January 24, 2020): 20-29. Accessed July 13, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/207867.