-, -. “ใบสมัครสมาชิกวารสาร”. Journal of Nursing Science and Health 36, no. 4 (1). Accessed August 13, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/18394.