หมัดศิริม. ม. “ประสบการณ์อาการความบกพร่องการทำหน้าที่ด้านเพศสัมพันธ์ วิธีการจัดการ และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมุสลิมโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต”. Journal of Nursing Science and Health, Vol. 42, no. 4, Jan. 2020, pp. 20-29, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/207867.