-, -. “ใบสมัครสมาชิกวารสาร”. Journal of Nursing Science and Health, Vol. 36, no. 4, 1, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/18394.