[1]
- -, “ใบสมัครวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ”, NSH, vol. 37, no. 1, 1.