[1]
ปัตตะพงศ์ท., “การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติของเด็กวัยเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัย”, NSH, vol. 42, no. 1, pp. 43-51, May 2019.