หมัดศิริม. ม. (2020) “ประสบการณ์อาการความบกพร่องการทำหน้าที่ด้านเพศสัมพันธ์ วิธีการจัดการ และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมุสลิมโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต”, Journal of Nursing Science and Health, 42(4), pp. 20-29. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/207867 (Accessed: 13July2020).