ปัตตะพงศ์ท. (2019) “การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติของเด็กวัยเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัย”, Journal of Nursing Science and Health, 42(1), pp. 43-51. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/135743 (Accessed: 3June2020).