หมัดศิริมยุรา มยุรา. 2020. “M, ประสบการณ์อาการความบกพร่องการทำหน้าที่ด้านเพศสัมพันธ์ วิธีการจัดการ และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมุสลิมโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต”. Journal of Nursing Science and Health 42 (4), 20-29. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/207867.