-, -. 1. “ใบสมัครสมาชิกวารสาร”. Journal of Nursing Science and Health 36 (4). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/18394.