-, -. ใบสมัครวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. Journal of Nursing Science and Health, v. 37, n. 1, 11.