ปัตตะพงศ์ท. การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติของเด็กวัยเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัย. Journal of Nursing Science and Health, v. 42, n. 1, p. 43-51, 10 May 2019.