หมัดศิริม. ม. (2020). ประสบการณ์อาการความบกพร่องการทำหน้าที่ด้านเพศสัมพันธ์ วิธีการจัดการ และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมุสลิมโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต. Journal of Nursing Science and Health, 42(4), 20-29. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/207867