-, -. (1). ใบสมัครสมาชิกวารสาร. Journal of Nursing Science and Health, 36(4). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/18394