ปัตตะพงศ์ท. (2019). การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติของเด็กวัยเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัย. Journal of Nursing Science and Health, 42(1), 43-51. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/135743