[1]
หมัดศิริม.ม. 2020. ประสบการณ์อาการความบกพร่องการทำหน้าที่ด้านเพศสัมพันธ์ วิธีการจัดการ และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมุสลิมโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต. Journal of Nursing Science and Health. 42, 4 (Jan. 2020), 20-29.