[1]
-, - 1. ใบสมัครสมาชิกวารสาร. Journal of Nursing Science and Health. 36, 4 (1).