[1]
ปัตตะพงศ์ท. 2019. การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติของเด็กวัยเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัย. Journal of Nursing Science and Health. 42, 1 (May 2019), 43-51.