กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Pain Intensity among Mothers in the First Stage of Labour after Pain Relieved with Breathing Teachniques, Abdominal Effleurage and Sacrum Massage ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF