Return to Article Details Factors Related to Fear of Childbirth during the First Stage of Labor (ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการคลอด ของมารดาในระยะที่ 1 ของการคลอด) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล