กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรในผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF