กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปองกันการตกเลือดใน2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด:บทบาทผดุงครรภ์ First Two Hours Postpartum Hemorrhage Prevention: Midwives’ Role ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF