กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของนวัตกรรมหนากากพนยาแสนสนุกรวมกับการมีสวนรวมของผูปกครองตอความกลัวของผูปวยเด็กวัยกอนเรียน The Effect of Fun Nebulizer Innovation with Parents Participation on Fear Among Preschool Patients Receiving Aerosol Therapy. ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF