กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจต่อพฤติกรรม การดูแลตนเองในผูปวยโรคไตเรื้อรังที่รักษาดวยการลางไตทางชองทองแบบตอเนื่อง THE EFFECT OF EMPOWERMENT PROGRAM ON SELF-CARE BEHAVIORS IN PATIENT WITH CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF