กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการคัดกรองและชวยเหลือสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงใน ครอบครัว Develop nurses’ competency on screening and helping women who had experienced intimate partner violence (IPV). ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF