กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสบการณ์การปฏิบัติตามรูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ The Experiences of Practice according to the KKU Family Health Nursing Model for Reducing Alcohol Drinking Problems in Communities: A Qualitative Study of the Family Health Leaders ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF