กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาคุณภาพบริการในการสนับสนุนการจัดการดูแลตนเองและครอบครัวที่มี ผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลชุมชน QUALITY DEVELOPMENT OF FAMILY MANAGEMENT SUPPORT SERVICES AMONG DIABETES MELLITUS PATIENTS AT A COMMUNITY HOSPITAL ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF