ชัยนันท์ ก. . ., และ แสงด้วง น. . . “ประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, ปี 11, ฉบับที่ 1, กันยายน 2021, น. 39-53, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/251755.