ภาคภูมิ อ. . “การวิเคราะห์การดำเนินงานตามมาตรการด้านการส่งเสริมสุขภาพตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศเขตสุขภาพที่ 7 ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, ปี 11, ฉบับที่ 1, กันยายน 2021, น. 15-27, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/251752.