อรุณแก้ว จ. . “โครงการต้นแบบตำบลฟันดีเด็ก - 3 ปี ไม่มีฟันผุ เขตสุขภาพที่ 1”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, ปี 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 42-51, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/244341.