ฤกษ์ดำเนินกิจ พ. . “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ในแม่ทำงานนอกบ้าน ในคลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, ปี 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 34-41, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/244340.