โมราฤทธิ์ ส. . “นวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายแรงบีบมือสำหรับผู้สูงอายุ ‘ง่ามไผ่ หายหง่อม 101’”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, ปี 8, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2020, น. 58-65, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/244143.