วิจิตราพันธ์ ธ., และ กันทะวงค์ ย. . “ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในการสร้างเสริม พฤติกรรมสุขภาพที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรด้านสาธารณสุข”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, ปี 8, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2020, น. 1-8, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/244135.