กฤษฎาธาร ร. . “การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2557 – 2559”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, ปี 7, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2020, น. 1-12, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/243936.