พันธ์พัฒนกุล เ. “ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโดยกลุ่มบูรณาการ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายเร่งรัด จังหวัดพะเยา”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, ปี 5, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2020, น. 47-61, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/243784.