นิ่มตระกูล อ. “การศึกษาวิจัยรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยวัดเป็นศูนย์กลาง ณ วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, ปี 5, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2020, น. 34-46, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/243783.