[1]
ชัยนันท์ ก. . . และ แสงด้วง น. . ., “ประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่”, LannaHealth, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 39–53, ก.ย. 2021.