[1]
ภาคภูมิ อ. ., “การวิเคราะห์การดำเนินงานตามมาตรการด้านการส่งเสริมสุขภาพตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศเขตสุขภาพที่ 7 ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น”, LannaHealth, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 15–27, ก.ย. 2021.