[1]
โมราฤทธิ์ ส. ., “นวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายแรงบีบมือสำหรับผู้สูงอายุ ‘ง่ามไผ่ หายหง่อม 101’”, LannaHealth, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 58–65, ก.ค. 2020.