[1]
วิจิตราพันธ์ ธ. และ กันทะวงค์ ย. ., “ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในการสร้างเสริม พฤติกรรมสุขภาพที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรด้านสาธารณสุข”, LannaHealth, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 1–8, ก.ค. 2020.