[1]
กฤษฎาธาร ร. ., “การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2557 – 2559”, LannaHealth, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 1–12, ก.ค. 2020.