[1]
พันธ์พัฒนกุล เ., “ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโดยกลุ่มบูรณาการ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายเร่งรัด จังหวัดพะเยา”, LannaHealth, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 47–61, ก.ค. 2020.