[1]
นิ่มตระกูล อ., “การศึกษาวิจัยรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยวัดเป็นศูนย์กลาง ณ วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่”, LannaHealth, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 34–46, ก.ค. 2020.