ชัยนันท์ กรรณิการ์, และ แสงด้วง นิพิฐพนธ์. 2021. “ประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา 11 (1):39-53. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/251755.