ภาคภูมิ อรพินท์. 2021. “การวิเคราะห์การดำเนินงานตามมาตรการด้านการส่งเสริมสุขภาพตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศเขตสุขภาพที่ 7 ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา 11 (1):15-27. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/251752.